Main
Introduction
Organization
Members
Committee
Research
Workshop
Students
Equipment
Papers
 
Main¡µResearch Chinese¡µ¡µ
Research

Magnetic Nanostructures
©~Theory£ºQian Niu, Zhen-Yu Zhang, En-Ge Wang, Xin-Cheng Xie, Feng Liu
©~Self-assembly and Electorchemistry£ºChen Wang, Li-Jun Wan
©~Molecular beam epitaxy/electronic growth£º
Zi-Qiang Qiu, Xiao-Feng Jin, Qi-Kun Xue, Chih-Kang Shih
©~Characterization£ºZi-Qiang Qiu, Xiao-Feng Jin, Qi-KunXue, Dong-Min Chen,
Zhong-Lin Wang, Zhao-Hua Cheng

Spintronics
©~Theory£ºQian Niu, Xin-cheng Xie, Yu-Peng Wang
©~Material Growth( magnetic material doping in III-V or II-VI compound semiconductors)£º Qi-Kun Xue, Chih-Kang Shih, Zhao-Hua Cheng
©~Developing of Spin-polarized STM and Tip fabrication£º
Qi-Kun Xue, Dong-Min Chen
©~Characterization£º
Qi-Kun Xue, Dong-Min Chen, Chih-Kang Shih, Zi-Qiang Qiu, Hui Yang

Quantum dots/wires and physical properties
©~Theory£ºZhen-Yu Zhang, Qian Niu, Xin-Cheng Xie, Hong Guo, Feng Liu
©~Growth£ºJian-Guo Hou, Hong-Jun Gao, Hong-Jie Dai
©~Characterization£ºZhong-Lin Wang, Jian-Guo Hou, Dong-Min Chen, Hui Yang

Nanotubes and nanowires
©~Material growth£ºEn-Ge Wang, Zhong-Lin Wang, Hong-Jie Dai
©~Characterization£ºLi Lu, Zhong-Lin Wang, Dong-Min Chen, Hong-Jie Dai

Moltronics
©~Theory£ºHong Guo, En-Ge Wang, Qian Niu, Zhen-Yu Zhang, Chi-Ting Chan
©~Material growth/Characterization£º
Chen Wang, Hong-Jun Gao, Li-Jun Wan, Mu Wang

Bose-Einstein Consendation, 2D electronic gas and strong-correlated problem
©~Theory£ºYu-Peng Wang, Xie-Cheng Xie

©~Experiments: Li Lu, Rui-Rui Du

 


Contact us£ºInternational Center for Quantum Structure,CAS
P.O.Box 603,Beijing 100190,China
Tel:86-10-82649469 Fax:86-10-82649244 Email:icqs@aphy.iphy.ac.cn
Copyright@All rights reserved.Updated in Apr.,2009